Calstrim

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: “Voorwaarden” wordt verstaan onder:

a. DeVloerverwarmer: Het bedrijf DeVloerverwarmer. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 12052395.

b. Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie DeVloerverwarmer een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie DeVloerverwarmer een aanbieding doet

c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen DeVloerverwarmer en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

d. Bescheiden: Alle wederzijdse ter beschikking gestelde stukken, waar ondermeer verstaan, digitale, gegevensdragers.

e. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van DeVloerverwarmer aan de Opdrachtgever, daaronder ondermeer begrepen: offertes; brieven; e-mails; faxen; opdrachtbevestigingen; facturen; internetsite(s), alsmede advertenties.

1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van DeVloerverwarmer en de Opdrachtgever.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere Voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij DeVloerverwarmer de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.

1.5 Indien DeVloerverwarmer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat DeVloerverwarmer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

1.6 Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

1.7 In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Elke offerte of aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienstverlening. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DeVloerverwarmer niet.

2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-,  verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht DeVloerverwarmer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Alle offertes en aanbiedingen van DeVloerverwarmer zijn vrijblijvend. Er kan aan een offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Offertes en aanbiedingen zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3 Verplichtingen van DeVloerverwarmer

3.1 DeVloerverwarmer heeft de inspanningsverplichting om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen inzake vakbekwaamheid uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en garandeert dat de geleverde dienstverlening beantwoordt aan de Overeenkomst en redelijkerwijs voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DeVloerverwarmer, vooraf, dan wel ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst, aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DeVloerverwarmer worden verstrekt.

4.2 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan DeVloerverwarmer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand indien aan één van de navolgende voorwaarden (a) of (b) is voldaan: (a) Nadat DeVloerverwarmer een Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging (per e-mail bericht na verzoek tot levering); (b) De acceptatie van de offerte door de Opdrachtgever DeVloerverwarmer heeft bereikt op de wijze als in lid 2 van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Opdrachtgever een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van benodigde bescheiden.

5.2 Aanvaarding door de Opdrachtgever van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte per post, fax of e-mail aan DeVloerverwarmer te retourneren.

5.3 Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Opdrachtgever zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien DeVloerverwarmer aan de Opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in de stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

5.4 De Overeenkomst tussen DeVloerverwarmer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.5 Voor zover de Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Opdrachtgever aan te tonen.

5.6 DeVloerverwarmer heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5.7 Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 DeVloerverwarmer is gerechtigd de Overeenkomst in meerdere fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.2 Indien er voor de uitvoering van de diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeen is gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

6.3 Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever DeVloerverwarmer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DeVloerverwarmer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.4 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig DeVloerverwarmer zijn verstrekt, heeft DeVloerverwarmer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 DeVloerverwarmer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.6 Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden. DeVloerverwarmer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DeVloerverwarmer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Artikel 7 Faciliteiten en voorzieningen op de locatie

7.1 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nemen en handhaven, van alle, al dan niet wettelijke, noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door DeVloerverwarmer, op de locatie van de Opdrachtgever.

7.2 De Opdrachtgever is gehouden om zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid van de locatie waarop DeVloerverwarmer diens werkzaamheden uitvoert, binnen de normale werkuren en indien het noodzakelijk wordt geacht, behoudens vooraf en goed overleg met de Opdrachtgever, in zeldzamere gevallen buiten de normale werkuren. De Opdrachtgever is eveneens gehouden te voorzien in redelijkerwijs gewenste faciliteiten, waaronder eveneens begrepen, de beschikking over een kantine.

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst, meerwerk

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.2 DeVloerverwarmer kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 9 Tarieven en betalingsvoorwaarden

9.1 Voor de dienstverlening van DeVloerverwarmer zijn vergoedingen verschuldigd volgens de overeengekomen prijzen. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief bijkomende kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders vermeld.

9.2 Bij totstandkoming van de Overeenkomst kan een vast honorarium worden overeenkomen. Indien er geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DeVloerverwarmer; geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3 De prijzen, zoals omschreven in publicaties, dan wel offertes, zijn richtlijnen en derhalve niet bindend voor DeVloerverwarmer.

9.4 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat de opdrachtgever tevens akkoord met het elektronisch ontvangen van facturen. DeVloerverwarmer zal € 3,50 administratiekosten per factuur in rekening brengen voor het versturen van een papieren kopie na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe.

9.5 Betaling dient steeds te geschieden via de door de DeVloerverwarmer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Mocht de software gedurende twee weken niet zijn gebruikt dan kan het bedrag worden teruggevraagd zonder opgaaf van reden.

9.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2,5% per maand over het uitstaande bedrag, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde.

9.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de, tijdige, nakoming van diens verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, waaronder eveneens begrepen eventuele gerechtelijke kosten, voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DeVloerverwarmer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, dan wel om een andere reden, schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Niet-overname personeel

10.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met DeVloerverwarmer, medewerkers van DeVloerverwarmer of van ondernemingen waarop DeVloerverwarmer ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

11.1 DeVloerverwarmer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Opdrachtgever, direct of indirect en/of gevolgschade, milieu-, bedrijfs- en immateriële schade, veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van DeVloerverwarmer.

11.2 Indien DeVloerverwarmer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.

11.3 De aansprakelijkheid van DeVloerverwarmer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van diens verzekeraar in een voorkomend geval.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart DeVloerverwarmer van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. DeVloerverwarmer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Overmacht

12.1 DeVloerverwarmer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien DeVloerverwarmer hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld. In het geval van overmacht aan de zijde van DeVloerverwarmer, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als DeVloerverwarmer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DeVloerverwarmer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van diens verplichtingen in redelijkheid niet van DeVloerverwarmer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was.

12.3 Van overmacht is ondermeer sprake indien DeVloerverwarmer dan wel een, door DeVloerverwarmer, ingeschakelde derde, niet aan diens verplichtingen kan voldoen vanwege ondermeer, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in energielevering, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

13.1 Alle door DeVloerverwarmer geleverde zaken blijven eigendom van DeVloerverwarmer, totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met DeVloerverwarmer gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

13.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken nog niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag de Opdrachtgever de zaken niet in eigendom of zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht hierop verlenen.

13.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde zaken, waaronder eveneens begrepen (digitale) documentatie, gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

14.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt DeVloerverwarmer zich de rechten en bevoegdheden voor, die DeVloerverwarmer toekomen op grond van de auteurswet.

14.2 Alle door DeVloerverwarmer verstrekte bestanden of stukken, waaronder mede verstaan Overeenkomsten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en digitale ontwerpen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van DeVloerverwarmer, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

14.3 DeVloerverwarmer behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere  doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

15.1 Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op alle door DeVloerverwarmer verkregen informatie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, adviezen, tekeningen, enzovoorts is de geheimhouding van toepassing.

15.2 DeVloerverwarmer is gerechtigd de door hem verkregen gegevens, mits deze niet te herleiden zijn tot een individuele Opdrachtgever, ten gunste van ondermeer online informatievoorziening, aan te wenden voor statische doeleinden.

15.3 DeVloerverwarmer is bekend met de geldende wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). DeVloerverwarmer houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens. Persoonlijke Gegevens worden nooit verstrekt aan derden, te weten personen, bedrijven of instanties die niet direct bij de Overeenkomst betrokken zijn, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever diens verplichtingen jegens DeVloerverwarmer niet of niet tijdig nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. DeVloerverwarmer heeft dan hiertoe het recht om de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als Opdrachtgever van mening is dat DeVloerverwarmer in verzuim is zal hij DeVloerverwarmer een redelijke termijn geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.

16.2 De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst indien de Opdrachtgever van mening is dat DeVloerverwarmer in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van DeVloerverwarmer.

16.3 In het geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, staat het DeVloerverwarmer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

16.4 Indien er sprake is van een ontbinding van de Overeenkomst worden nog eventuele openstaande vorderingen jegens de Opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 17 Reclamatie

17.1 DeVloerverwarmer hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 8 werkdagen na constatering, schriftelijk gericht worden aan DeVloerverwarmer, opdat DeVloerverwarmer in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleed.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DeVloerverwarmer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging van de Voorwaarden

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Calstrim (onderdeel van DeVloerverwarmer): https://www.calstrim.nl en vandaar op te halen. De Voorwaarden worden op verzoek kosteloos per email naar de Opdrachtgever toegezonden.

19.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

9.3 Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.