Algemene voorwaarden

Deze software licentieovereenkomst ziet toe op het gebruik van de Calstrim software, welke uitsluitend kan worden gebruikt door middel van het accepteren van deze software licentieovereenkomst. Door het in gebruik nemen van de software en het maken van calculaties, verklaart u kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de voorwaarden vervat in deze software licentieovereenkomst.

Artikel 1 - Definities en omschrijvingen

In deze software licentieovereenkomst wordt verstaan onder:

 1. DeVloerverwarmer: de licentiegever van de Calstrim software;
 2. de licentiehouder: een natuurlijke of rechtspersoon, die het gebruiksrecht toekomt, middels de licentieovereenkomst, op de Calstrim software;
 3. de licentieovereenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten tussen deVloerverwarmer en de licentiehouder, met daarin vervat de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake het gebruik van de Calstrim software;
 4. De licentie: het gebruiksrecht van de Calstrim software dat toekomt aan de licentiehouder;
 5. De Calstrim software, hierna te noemen “de software”: de door deVloerverwarmer beschikbaar gestelde software die kan worden aangewend voor het gebruik van Calstrim;

Artikel 2 - Duur van de overeenkomst

 1. Het gebruiksrecht voor de software wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, vanaf de datum dat de gebruikersnaam en wachtwoord zijn toegekend en bekend gemaakt.
 2. Na afloop van dit tijdvak wordt de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend verlengd, tegen de dan geldende voorwaarden en vergoedingen, tenzij één (1) maand voor afloop van de overeenkomst door één der partijen conform artikel 9 is opgezegd.
 3. Deze licentieovereenkomst geldt voor iedere gebruiker met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord werkzaam bij licentiehouder. Voor iedere gebruiker wordt een aparte digitale opdrachtbevestiging versterkt.

Artikel 3 - Gebruiksrecht

 1. De licentiehouder heeft het recht de software te gebruiken via de online omgeving, met inachtneming van het gestelde in deze overeenkomst.
 2. Indien de licentiehouder een licentieovereenkomst Calstrim overeenkomt met deVloerverwarmer, dan zal de licentiehouder een gebruikersnaam en wachtwoord ter beschikking worden gesteld waarmee de licentiehouder kan inloggen op https://portal.calstrim.com
 3. Het is de licentiehouder niet toegestaan:
  1. de software anders te gebruiken dan in het kader van deze overeenkomst;
  2. gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar te stellen aan derden buiten de licentiehouder;
  3. inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, in de ruimste zin des woords (reversed engineering, e.d.).
 4. deVloerverwarmer behoudt zich het recht voor om bij misbruik en/of onjuist gebruik van de software door de licentiehouder, technische en/of juridische maatregelen te treffen die het misbruik en/of onjuist gebruik tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk maken, totdat het misbruik en/of het onjuist gebruik door de licentiehouder aantoonbaar is beëindigd en deVloerverwarmer besluit om de licentiehouder wederom gebruiksrecht te geven voor de software.
 5. deVloerverwarmer heeft het recht om door een onafhankelijke accountant te laten onderzoeken of en in welke mate de licentiehouder de voorwaarden van de overeenkomst naleeft. De licentiehouder zal de door deVloerverwarmer benoemde accountant alle medewerking verlenen en toegang bieden tot alle plaatsen, systemen, documenten en overige data die voor het onderzoek van belang zijn. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van deVloerverwarmer, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de licentiehouder zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden.

Artikel 4 - Ontwikkeling en updates

 1. In het kader van ontwikkelingen, uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen van de software, zal deVloerverwarmer dagelijks, wekelijks, maandelijks dan wel per kwartaal software updates uitbrengen. Deze updates worden direct verwerkt in de online software
 2. De licentiehouder kan nimmer vergoeding van kosten vorderen die voortvloeien uit een software update en eventuele daaruit voor de licentiehouder voortvloeiende werkzaamheden en/of kosten.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. DeVloerverwarmer stelt de software aan de licentiehouder ‘as is’ ter beschikking, zonder enige garantie.
 2. DeVloerverwarmer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de licentiehouder of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, vorderingen van derden, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 3. De licentiehouder vrijwaart deVloerverwarmer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade of kosten, verband houdende met de overeenkomst.

Artikel 6 - Overdracht van rechten

De licentie en (andere) rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn door de licentiehouder noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar, scheiding en deling daaronder begrepen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, handelsnamen, beeldmerken en alle overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow, terzake van het door deVloerverwarmer aan de licentiehouder geleverde software, komen uitsluitend toe aan deVloerverwarmer.
 2. Het is de licentiehouder niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendom van deVloerverwarmer te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 8 - Boetes

 1. Per overtreding van het bepaalde in de artikelen 3, 6 en 7 verbeurt de licentiehouder ten behoeve van deVloerverwarmer een eenmalige boete van vijfduizend euro (€ 5.000) en bovendien van vijfhonderd euro (€ 500) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de licentiehouder in overtreding is.
 2. Een boete is zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst direct opeisbaar zodra de licentiehouder in gebreke is.
 3. Een boete is niet voor matiging vatbaar en vermindert noch het recht op vergoeding van meerdere schade, van kosten en van interesten, noch het recht op naleving of beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 9 - Beeïndiging overeenkomst

 1. De overeenkomst kan door elk der partijen per aangetekend schrijven worden opgezegd, één (1) maand voor afloop van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst eindigt eveneens door het eindigen van de licentieovereenkomst Calstrim.
 3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de ene partij, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 4. Indien de ene partij niet tijdig, volledig of behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de overeenkomst voortvloeit, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien is voldaan aan de eisen van artikel 6:265 BW.

Artikel 10 - Nederlands recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van deVloerverwarmer.

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Elke afwijking of aanvulling op deze overeenkomst moet uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden.
 2. Aan het feit dat door een partij op geen enkele wijze wordt gereageerd op een (rechts)handeling van de wederpartij kan door laatstgenoemde nimmer een (stilzwijgende) toestemming of enig ander recht worden ontleend, hoe ook genaamd uit welke hoofde dan ook.
 3. Door het feit dat door een partij niet altijd een strikte nakoming wordt verlangd verliest deze nimmer enig recht om strikte nakoming te verlangen in toekomstige, al dan niet gelijksoortige situaties.

Artikel 12 - Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Voor de dienstverlening van DeVloerverwarmer zijn vergoedingen verschuldigd volgens de overeengekomen prijzen. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief bijkomende kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen, zoals omschreven in publicaties, dan wel offertes, zijn richtlijnen en derhalve niet bindend voor DeVloerverwarmer.
 3. Betaling dient steeds te geschieden via de door de DeVloerverwarmer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Mocht de software gedurende twee weken niet zijn gebruikt dan kan het bedrag worden teruggevraagd zonder opgaaf van reden.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2,5% per maand over het uitstaande bedrag, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de, tijdige, nakoming van diens verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, waaronder eveneens begrepen eventuele gerechtelijke kosten, voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DeVloerverwarmer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, dan wel om een andere reden, schorten de betalingsverplichting niet op.
© 2023 - Calstrim Floorequa
Created by LR Internet